Strona główna

„Roczniki Biblioteczne. Czasopismo poświęcone kulturze książki i komunikacji piśmiennej” to ogólnopolskie pismo naukowe z zakresu nauki o książce (bibliologii), komunikacji społecznej i bibliotekoznawstwa. Publikuje opracowania dotyczące:

  • teorii i metodologii bibliologii i bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych,
  • historii książki i bibliotek w Polsce i w świecie,
  • zagadnień związanych z rozpowszechnianiem wiedzy i informacji za pomocą zróżnicowanych kanałów i mediów, zarówno w przeszłości jak i obecnie,
  • współczesnego bibliotekarstwa, zwłaszcza w odniesieniu do bibliotek naukowych,
  • kształcenia pracowników książki i bibliotek,
  • spraw wydawniczych i księgarskich w kontekście historycznym i współczesnym,
  • problemów recepcji utworów literackich i innych wytworów kultury piśmiennej.

Oprócz oryginalnych prac naukowych zamieszczane są materiały źródłowe, recenzje polskich i zagranicznych publikacji specjalistycznych, kronika życia naukowego.

„Roczniki Biblioteczne” w świetle zmian nazwy i statusu dyscypliny Bibliologia i informatologia

Ukazujące się od 1957 r. „Roczniki Biblioteczne” pomyślane były u swego zarania jako czasopismo poświęcone zagadnieniom bibliografii, nauki o książce, bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych, ściśle przy tym związane z bibliotekarstwem akademickim, o czym w pierwszych kilkunastu latach informował nadany czasopismu podtytuł „Organ bibliotek szkół wyższych”. Jednak od początku istnienia „Roczniki Biblioteczne” wychodziły poza tematykę nakreśloną w tytule, będąc de facto czasopismem bibliologiczno-bibliotekoznawczym, szczególnie ukierunkowanym na historyczne aspekty szeroko pojętej kultury książki. Z organu bibliotek szkół wyższych stało się ono z czasem organem całego bibliologicznego środowiska naukowego. Związane to było z zachodzącymi w ciągu 60 lat zmianami nazwy i statusu samej dyscypliny, która usytuowana w obrębie nauk humanistycznych, od 2005 r. funkcjonuje pod nazwą  Bibliologia i Informatologia. W 2018 r. Ustawa o Szkolnictwie Wyższym wprowadziła kolejną zmianę, umieszczając  bibliologię i informatologię w obrębie dziedziny nauk społecznych i dyscypliny Nauki o komunikacji społecznej i mediach. To przyporządkowanie, a także oczekiwania i potrzeby środowiska naukowego skłoniły Redakcję do wyjścia im naprzeciw: nie rezygnując z uznanego i rozpoznawalnego w świecie naukowym tytułu, postanowiliśmy uzupełnić go o podtytuł „Czasopismo poświęcone kulturze książki i komunikacji piśmiennej”. Takie sformułowanie odzwierciedla program Redakcji: zachować dotychczasowy charakter oraz dorobek czasopisma poświęconego przede wszystkim książce , ale też otworzyć je szerzej na nowe pola badawcze związane z rozpowszechnianiem wiedzy i informacji za pomocą zróżnicowanych kanałów i mediów, zarówno w przeszłości jak i obecnie. Redakcja ma nadzieję, że  tak nakreślony profil pozwoli „Rocznikom Bibliotecznym” nadal wypełniać naukową i środowiskową rolę, do jakiej czasopismo zostało powołane.

  • ISSN: 0080-3626
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Częstotliwość: rocznik

Zawartość „Roczników Bibliotecznych” jest indeksowana w „Polskiej Bibliografii Bibliologicznej”, „Polskiej Bibliografii Literackiej” oraz w bazach CEJSH i Index Copernicus.

Od R. 52 (2008) pełne teksty „Roczników Bibliotecznych” są dostępne w bazie„Czasopisma Naukowe w Sieci”.

Profil czasopisma portalu Index Copernicus.