Menu Zamknij

R. 60 (2016)

 

Z problematyki osiągnięć polskiej bibliologii

 1. Jadwiga Konieczna, Udział akademickiego bibliotekoznawstwa w rozwoju bibliologii i informatologii w Polsce w latach 1945–2015, s. 7-40
 2. Irena Socha, Nauka o książce w Polsce w latach 1945–2015. Teoretyczne źródła inspiracji, s. 41-70
 3. Anna Tokarska, Powojenny dorobek polskiej nauki w zakresie historii i teorii bibliotekoznawstwa, s. 71- 95
 4. Jacek Puchalski, Przegląd badań nad historią bibliotek i bibliotekarstwa w Polsce z lat 1945-2015, s. 97-139
 5. Maria Juda, Powojenne polskie badania nad historią ruchu wydawniczego w Polsce: dorobek i postulaty badawcze, s. 141-164
 6. Anna Gruca, Badania nad książką i jej rodzajami w Polsce po II wojnie światowej, s. 165-185

Artykuły pracowników IINiB UWr

 1. Maciej Matwijów, „Acta interregnorum” – rękopiśmienne zbiory materiałów dokumentujących dzieje bezkrólewi w Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII i XVIII wieku, s. 187-207
 2. Bogumiła Staniów, Książki z serii „Biblioteka Młodych Miczurinowców” jako przykład łączenia popularyzacji wiedzy i ideologizacji młodego pokolenia w latach 50. XX wieku, s. 209-221
 3. Małgorzata Korczyńska-Derkacz, Agnieszka Łuszpak, „Studia o Książce” (1970-1993) – koncepcje programowe i ich realizacja, s. 223-245
 4. Agnieszka Wandel, Książka popularnonaukowa dla dzieci i młodzieży w oczach krytyków – rekonesans badawczy, s. 247-269
 5. Katarzyna Jamrozik, Problematyka badań nad jednodniówkami w Polsce po 2008 roku, s. 271-284
 6. Elżbieta Herden, Ewa Jabłońska-Stefanowicz, Zasoby informacyjne Biblioteki Narodowej jako źródła do badań rynku książki elektronicznej w Polsce, s. 285-297
 7. Ewa Jabłońska-Stefanowicz, Polski rynek książki 2015. Zamrożona transformacja cyfrowa, s. 299-314
 8. Jakub Maciej Łubocki, Stare przestrzenie informacji. Co tracimy na niewłaściwej automatyzacji pochodnych źródeł informacji?, s. 315-344
 9. Renata Piotrowska, Wykorzystanie oferty edukacyjnej biblioteki szkolnej przez nauczycieli przedmiotowych – wyniki sondażu, s. 345-356

Artykuły recenzyjne

 1. Edward Różycki, O dziele Urszuli Paszkiewicz „Cathalogus cathalogorum. Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej od XVI wieku do 1939 roku. Spis scalony, poprawiony i uzupełniony”, s. 357-367
 2. Wojciech Bednarski, Już nie aż tak nieznany front – dyskusja nad książką Alfreda Reischa „Nieznany front zimnej wojny. Tajny program dystrybucji książek za żelazną kurtyną”, s. 368-379

Recenzje

 1. O miejsce książki w historii sztuki, red. Agnieszka Gronek, Kraków: Collegium Columbinum 2015 (rec. Katarzyna Krzak-Weiss), s. 379-384
 2. Katalog inkunabułów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Oprac. Teresa Dąbrowa, Elżbieta Knapek, Jacek Wojtowicz ; Polska Akademia Umiejętności. Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk. Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2015 (rec. Weronika Karlak), s. 384-390
 3. Bibliotheca Lindiana. Samuel Bogumił Linde (1771–1847) pierwszy dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. W 165. rocznicę śmierci. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, 19–20 listopada 2012 r. Redakcja naukowa Maria Cubrzyńska-Leonarczyk, współpraca Halina Mieczkowska, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2015 (rec. Dorota Pietrzkiewicz), s. 390-395
 4. Danuta Sieradzka, Drukarstwo Województwa Śląskiego w latach 1920-1939. Katowice: Wydawnictwo Gnome, 2016 (rec. Maria Kocójowa), s. 396-398

Nekrologi

 1. Ewa Repucho, Profesor Janusz Sowiński (1939–2015), s. 399-402