Menu Zamknij

Tryb recenzowania

Wszystkie teksty przeznaczone do działów „Artykuły” i „Materiały” są recenzowane. Pierwszej oceny dokonują członkowie Komitetu Redakcyjnego, biorąc pod uwagę zbieżność tekstu z profilem tematycznym i naukowym charakterem czasopisma oraz zgodność z Zasadami przygotowania tekstów. Po ich pozytywnej opinii teksty oceniane są przez dwu recenzentów zewnętrznych (według formularza recenzji), którzy dobierani są spośród osób specjalizujących się w tematyce będącej przedmiotem recenzowanego tekstu i mających uznany dorobek naukowy na tym polu. Wybrani przez redakcję recenzenci gwarantują niezależność oraz brak konfliktu interesów z autorami prac (brak bezpośredniej relacji osobistej, relacji zależności zawodowej oraz bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji). Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (procedura double-blind review); w celu zachowania anonimowości autora redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia z tekstu informacji umożliwiających jego identyfikację.

Po uzyskaniu recenzji redakcja podejmuje ostateczną decyzję o odrzuceniu tekstu, przyjęciu do druku lub odesłaniu go autorowi do poprawienia wraz ze wskazaniem zaleceń recenzentów. Dwie recenzje jednoznacznie negatywne skutkują automatycznie odrzuceniem tekstu. W przypadku gdy konkluzje recenzji są rozbieżne, o dopuszczeniu tekstu do druku decyduje Komitet Redakcyjny. Redakcja może też podjąć decyzję o odwołaniu się do opinii superrecenzenta.  O decyzji redakcji autorzy informowani są w terminie nieprzekraczającym 8 tygodni od momentu otrzymania tekstu.

RB_formularz recenzji

RB_formularz recenzji